Fastetidens annen uke

I fastetidens andre uke, ser vi Jesus forklart på berget. Med Peter, Jakob og Johannes, vi skimter Jesus oppstanden og forklart i herlighet. Vi ser hvem Jesus virkelig er, i dypet av hans vesen. Vi ser Jesus som han vil bli fult åpenbart ved tidens ende.

Det er betydningsfullt at Markus plasserer Jesu forklarelse snart etter hans sporsmål til sine disipler: "Hvem sier folk at jeg er?" og snart etter hans første forutsigelse av sin lidelse og død. Jesus er Messias, det er sant. Men han var en lidende messias.

Det er bare en vei mot herlighet og forklarelse: det er gnennom lidelse og døde. Og Jesu død var fordi han var trofast mot misjonen hans Far gav ham. Han var trofast, men mange folk forstår ikke – endog hans disipler. I dag, sier Faderens stemme: "Hør ham. Dere må høre hva Jesus sier."

Jesu forklarelse er ikke bare om Jesus. Det er om oss, også. Det er om hvem vi virkelig er i dypet av vårt vesen: en mann eller kvinne som er skapt i Guds bilde, i hvis hjerte Guds herligehet skinner. Det er om hva det betyr for oss å være disipler. Det er om lidelser vi vil erfare. Det er om herligheten som er lovet oss hvis vi er trofaste.

Apostelen Paulus snakket om var forklarelse. Han brukte det samme hellenske ord—metamorphoomai--i 2 Korinterne 3:18 som Markus brukte. Paulus skriver: " Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd." Det er Herren some forklarer oss, men vi har andel i prosessen, også. Det er å se Jesus i bønn, i meditasjon, i hverandre.

Et annet sted, skriver Paulus: "Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne" (Rom 12:2). Det samme hellenske ordet metamorphoomai er brukt her. Verbet er passiv. Det er hva Gud gjør for oss hvis vi ikke er tilpasset oss verdier av denne verden, verdier som ikke er av Jesus.

Å bli forklart i Jesus, å bli lik ham i hans lidelse og i hans herlighet, det er hva vi må bli i vår fastid.

Les mer fra Bibelen: Mark 8:21-9:13 Rom 12:1-2 Fil 3:17-18 2 Kor 3:17-18 1 Joh 3:1-3 Heb 12:1-2

2 Pet 2.16-18

S. Anne Elizabeth Sweet, OCSO

Bibeltekstene er hentet fra Bibelen NT05 @ Det Norske Bibelselskap. Materialet er vernet etter åndsverkloven. Gjengitt med tillatelse.