Fastetidens tredje uke

I Fastetidens tredje uke, ser vi Jesus i Templet i Jerusalem (Joh 2:13-22). Templet var et spesielt sted for jødene. De trodde at der i den innerste helligdom, det aller helligste, bodde Gud. Hver dag var det bønn og ofring der. I løpet av året reiste jødene dit tre ganger i spesielle hoytider for å ofre (3 Mos 23).

Apostelen Johannes sier at Jesus kom der ved begynnelsen av hans forkynnelse av evangeliet og hans arbeid blant folkene. På denne dagen gikk han inn i templet og så pengeveklserne og de some solgte fugler og dyr for ofring. Da han så at de var mer interessert i å tjenepenger enn i ofring, ble han sint. Han kaster dem ut. Hans Fars tempel må bli aktet.

De som så hva Jesus gjorde, forsto ikke. De spurte ham om det. Jesu svar skiftet fokus fra tempelet av stein—hvor Gud bodde—til tempelet som Jesus var—Jesus i hvem Gud bodde. Bare etter Jesu oppstandelse forsto Jesu disipler hva han betydde.

Senere i fjerde evangelium, forteller Jesus oss at vi som elsker ham og holder hans bud, er hans bolig: "Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham" (Joh 14:23).

Skjønt ordet "tempel" ikke er brukt her, brukte apostolen Paulus det i sine brev. "Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud?" (1 Kor 6:19; se også 2 Kor 6:16; Ef 2:20-22).

Nettopp som Jesus kastet ut alt fra templet i Jerusalem som var ikke verdig for sin Fars hus, så må vi kaste ut fra våre hjerter alt som ikke er vårt hjertes tempel verdig. Hva er disse ting? Bibelen forteller oss: onde gjerninger, onde tanker, grådighet, svik, spott, hovmod, og så videre (se Jes 1:16; Mark 7:21-22, Kol 3:5-10).

Fastetiden er en tid for å rense vårt hjertes tempel så det vil være en verdig bolig for vår Herre. La oss gå dit ofte for å be og for å være med vår Herre i våre hjerter.

Les mer fra Bibelen: Johannes 2:13-22 1 Korinterne 6:19 2 Korinterne 6:16 Efeserne 2:20-22 Romerne 12:1-2 Markus 7:21-22 Kolosserne 3:5-10

S. Anne Elizabeth Sweet, OCSO

Bibeltekstene er hentet fra Bibelen NT05 @ Det Norske Bibelselskap. Materialet er vernet etter åndsverkloven. Gjengitt med tillatelse.